Algemene voorwaarden:

Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
Bedrijf: De Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Consument: De Wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Inezpire: Inezpire, ingeschreven bij de KvK onder nummer 56669305
Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Inezpire voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.
Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is overeengekomen.
Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.
Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Inezpire en de wederpartij.
Wederpartij: Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.

Artikel 1 Werkingssfeer
1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen Inezpire en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Inezpire, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Inezpire en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
5. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Inezpire zijn overeengekomen.

Artikel 2 Offertes
1. Offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
2. Alle offertes van Inezpire zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de offerte wanneer deze termijn is verlopen.
3. Inezpire kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Inezpire daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Inezpire anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Inezpire niet het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van Inezpire .

Artikel 4 Duur overeenkomst
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De duur van de Overeenkomst komen partijen in onderling overleg overeen. De duur van de Overeenkomst zal schriftelijk worden vastgelegd.

Artikel 5 Beëindiging overeenkomst
1. Inezpire en de Wederpartij kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen.
2. Zowel Inezpire als de Wederpartij hebben het recht de Overeenkomst wegens gewichtige redenen, te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, op te zeggen.
3. Inezpire heeft daarnaast het recht de Overeenkomst op te zeggen indien de Wederpartij psychische of lichamelijke problemen heeft en doorwijzing naar een specialist noodzakelijk is. Indien Inezpire de Overeenkomst op basis van het voorgaande opzegt, zal Inezpire een gedeelte van het Honorarium restitueren. Restitutie zal plaatsvinden in evenredigheid met de voortgang van het werk.
4. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.

Artikel 6 Ziekte
1. In geval van ziekte heeft Inezpire heeft het recht om haar werkzaamheden te laten verrichten door derden.
2. Ziekte valt niet onder overmacht. Indien Inezpire geen derde aan kan wijzen om haar werkzaamheden te verrichten, dan dient de Wederpartij Inezpire in de gelegenheid te stellen haar werkzaamheden binnen twee weken te hervatten en de Overeenkomst na te komen.
3. Indien Inezpire na twee weken niet in staat is haar werkzaamheden te hervatten en ingeval van langdurige ziekte, is Inezpire van rechtswege in verzuim en heeft de Wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7 Trainingen en/of workshops
1. Deze bepaling is uitsluitend van toepassing op trainingen en/of workshops.
2. De Overeenkomst komt tot stand door inschrijving van de Wederpartij voor training en/of workshops. Inschrijving kan ook door de werkgever plaatsvinden.
3. De Wederpartij zal na inschrijving voor een training of workshop een ontvangstbevestiging ontvangen.
4. De Wederpartij kan zich voor een trainingen/of workshop individueel inschrijven zolang er nog plaats is. Daarnaast kan de Wederpartij tot 24 uur voor het starten van de training en/of workshop inschrijven. Binnen 24 uur van te voren, alleen in mondeling overleg.
5. Indien de Wederpartij een werkgever betreft en zich heeft ingeschreven voor een training, stellen Inezpire en de Wederpartij in onderling overleg vast waar en op welke datum en tijd de training en/of workshop zal worden gehouden.
6. Bij onvoldoende deelnemers, ziekte, en/of in geval van overmacht heeft Inezpire het recht een training of workshop te annuleren of te verzetten naar een andere datum. Inezpire zal dit uiterlijk één week voor aanvang communiceren aan de Wederpartij.

Artikel 8 Annulering workshop en/of training
1. Deze bepaling is uitsluitend van toepassing op trainingen en/of workshops.
2. Indien de Wederpartij zich voor een training of workshop heeft ingeschreven, heeft de Wederpartij het recht de training en/of training te annuleren.
3. In geval van annulering is de Wederpartij het volledige honorarium of een gedeelte van het Honorarium verschuldigd. De Wederpartij is verplicht in geval van annulering:
– 24 uur voor aanvang van de opdracht 100% van het Honorarium te voldoen;
– 2 werkdagen voor aanvang van de opdracht 50 % van het Honorarium te voldoen; –
– 5 werkdagen voor aanvang van de opdracht 25% van het Honorarium te voldoen.
4. Daarnaast heeft Inezpire indien de Wederpartij de opdracht annuleert om de locatiekosten, overeenkomstig de algemene voorwaarden van de locatiebeheerder, aan de Wederpartij in rekening te brengen.
5. In geval de Wederpartij of een werknemer niet in staat is training of workshop te volgen, heeft diegene in onderling overleg met Inezpire heeft het recht zijn plaats over te dragen aan een vervanger.
6. Ingeval van ziekte heeft Inezpire het recht een plaatsvervanger aan te stellen of de training of workshop te verplaatsen, tenzij anders overeengekomen.
7. In geval van annulering door Inezpire vindt er volledige restitutie van het Honorarium plaats.
8. In geval van overmacht is de Wederpartij is niet verplicht het volledige of een gedeelte van het Honorarium te voldoen.

Artikel 9 Business, life en loopbaan coaching
1. Deze bepaling is uitsluitend van toepassing op business, life en loopbaancoaching.
2. De business, life en loopbaan coaching betreffen individuele coaching en geen teamcoaching. De coaching sessies zullen in dit geval uitsluitend met de coach plaatsvinden.
3. Aanmelding kan door de Wederpartij individueel geschieden of door de werkgever van de Wederpartij.
4. De Wederpartij of de werkgever van de Wederpartij kan zich per e-mail of telefonisch aanmelden voor de coaching, tenzij anders overeengekomen.
5. Na de aanmelding zal de Wederpartij of de werkgever van de Wederpartij een ontvangstbevestiging krijgen van de aanmelding en zal Inezpire met de Wederpartij een intakegesprek zal inplannen. Indien de werkgever een werknemer heeft aangemeld voor de coaching, zal het intakegesprek met de werknemer plaatsvinden.
6. Indien het intakegesprek met een werknemer plaatsvindt, zal Inezpire op basis van het intakegesprek een offerte versturen. Nadat de werkgever de offerte accepteert, komt de Overeenkomst tot stand.
7. Nadat het intakegesprek heeft plaatsgevonden tussen Inezpire en de Wederpartij zullen partijen in onderling overleg besluiten of er een Overeenkomst tussen beide partijen zal worden afgesloten.
8. Inezpire heeft het recht om naar aanleiding van het intakegesprek te besluiten om geen overeenkomst met de Wederpartij af te sluiten. Inezpire zal dit besluit nemen ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit van de Wederpartij.
9. Indien beide partijen na het plaatsvinden van het intakegesprek een Overeenkomst afsluiten, zullen beide partijen na het intakegesprek de voorwaarden en overige afspraken overeenkomen. Partijen zullen in ieder geval de duur van de Overeenkomst en de tarieven vastleggen.

Artikel 10 Team coaching
1. Deze bepaling is uitsluitend van toepassing op teamcoaching.
2. De team coaching betreft coaching in groepsverband en geen individuele coaching.
3. De werkgever van de Wederpartij of een werknemer in opdracht van de werkgever kan zich aan per e-mail of telefonisch aanmelden voor de team coaching, tenzij anders overeengekomen.
4. Na de aanmelding zal de Wederpartij een ontvangstbevestiging krijgen van de aanmelding en zal Inezpire met de Wederpartij een intakegesprek zal inplannen.
5. Inezpire zal voor het intakegesprek haar gebruikelijke tarieven in rekening brengen. Inezpire zal de Wederpartij hiervan van te voren op de hoogte stellen.
6. Nadat het intakegesprek heeft plaatsgevonden tussen Inezpire en de Wederpartij zullen partijen in onderling overleg besluiten of er een Overeenkomst tussen beide partijen zal worden afgesloten.
7. Nadat het intakegesprek heeft plaatsgevonden, zal Inezpire de Wederpartij een offerte verschaffen.
8. Indien beide partijen na het plaatsvinden van het intakegesprek een Overeenkomst afsluiten, zullen beide partijen na het intakegesprek de voorwaarden en overige afspraken overeenkomen. Partijen zullen in ieder geval de duur van de Overeenkomst en de tarieven vastleggen. Daarnaast zal Inezpire de Wederpartij een offerte verschaffen waarin de tarieven zijn vastgelegd.

Artikel 11 Consultancy
1. Deze bepaling is uitsluitend van toepassing op consultancy.
2. Indien de Wederpartij Inezpire inschakelt voor consultancy zal Inezpire een introductiegesprek in plannen.
3. Op basis van het introductiegesprek zal Inezpire de Wederpartij een offerte verschaffen. Indien de Wederpartij de offerte aanvaardt zal er een tussen beide partijen een Overeenkomst tot stand komen.

Artikel 12 Therapeutisch programma
1. Deze bepaling is uitsluitend van toepassing op het therapeutisch programma.
2. Het therapeutisch programma vindt in beginsel plaats op de locatie van Inezpire , tenzij anders overeengekomen.
3. De Wederpartij kan zich aan per e-mail of telefonisch aanmelden voor de het programma, tenzij anders overeengekomen.
4. Na de aanmelding zal de Wederpartij of de werkgever van de Wederpartij een ontvangstbevestiging krijgen van de aanmelding en zal Inezpire met de Wederpartij een intakegesprek zal inplannen. Indien de werkgever een werknemer heeft aangemeld, zal het intakegesprek met de werknemer plaatsvinden.
5. Indien het intakegesprek met een werknemer plaatsvindt, zal Inezpire op basis van het intakegesprek een offerte versturen. Nadat de werkgever de offerte accepteert, komt de Overeenkomst tot stand.
6. Nadat het intakegesprek heeft plaatsgevonden tussen Inezpire en de Wederpartij zullen partijen in onderling overleg besluiten of er een Overeenkomst tussen beide partijen zal worden afgesloten.
7. Indien beide partijen na het plaatsvinden van het intakegesprek een Overeenkomst afsluiten, zullen beide partijen na het intakegesprek de voorwaarden en overige afspraken overeenkomen. Partijen zullen in ieder geval de duur van de Overeenkomst en de tarieven vastleggen.

Artikel 13 Wijziging overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Inezpire de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Inezpire zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Inezpire de Wederpartij hierover van te voren inlichten.
4. Indien een vast Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal Inezpire daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Inezpire proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.
5. Inezpire zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Inezpire kunnen worden toegerekend.
6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en Inezpire zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 14 Uitvoering overeenkomst
1. Inezpire zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Inezpire heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Inezpire heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.
4. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Inezpire het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Inezpire niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
5. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Inezpire het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Inezpire.
7. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Inezpire het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.
8. De toepassing van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 15 Prijzen en tarieven
1. Ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument zijn de prijzen en tarieven in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
2. Ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf zijn de prijzen en tarieven in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
3. De prijzen en tarieven zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien niet uitdrukkelijk een tarief is overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Inezpire .
5. Van alle bijkomende kosten zal Inezpire tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de Wederpartij door kunnen worden berekend.

Artikel 16 Wijziging honorarium, prijzen en tarieven
1. Indien Inezpire bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Honorarium, prijs of tarief overeenkomt, dan is Inezpire gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Honorarium, de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
2. Indien Inezpire het voornemen heeft het Honorarium, de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
3. Indien de verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
– de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Inezpire rustende verplichting ingevolge de wet;
– de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
– Inezpire alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
– bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
4. De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium, de prijs of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
5. Inezpire zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief in kennis stellen. Inezpire zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Artikel 17 Uitvoeringstermijnen
1. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door Inezpire opgegeven termijn.
2. Indien voor uitvoering een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
3. Indien Inezpire gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de
uitvoering, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Wederpartij deze aan Inezpire heeft verstrekt.
4. Bij overschrijding van de termijn dient de Wederpartij Inezpire schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Inezpire alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de overeenkomst uit te voeren.
5. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer uitvoering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Inezpire zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Inezpire binnen deze termijn niet over tot uitvoering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 18 Betaling
1. Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Inezpire aangewezen bankrekening of in contanten op het tijdstip van de koop, tenzij anders is overeengekomen.
2. Betaling kan vooraf, tussentijds en achteraf geschieden.
3. Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Inezpire aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.
4. De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
5. Inezpire is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Wederpartij te factureren. In dit geval zal facturatie wekelijks of maandelijks plaatsvinden.
6. Inezpire en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
7. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
8. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.
9. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Inezpire en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Inezpire onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 19 Incassokosten
1. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
2. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Inezpire , voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
3. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Inezpire , voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.
4. Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Inezpire pas recht op een
vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Inezpire de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.
5. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 20 Opschorting
1. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Inezpire het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
2. Voorts is Inezpire bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:
– na het sluiten van de Overeenkomst Inezpire omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
– de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
– zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Inezpire kan worden gevergd.
3. Inezpire behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 21 Ontbinding
1. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Inezpire bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Voorts is Inezpire bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
– na het sluiten van de Overeenkomst Inezpire omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
– de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
– door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Inezpire kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
– zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Inezpire kan worden gevergd;
– de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom; – de Wederpartij onder curatele wordt gesteld; – de Wederpartij komt te overlijden.
3. Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Inezpire op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
5. Indien Inezpire de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, Inezpire niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
6. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door Inezpire geleden schade.

Artikel 22 Overmacht
1. Een tekortkoming kan niet aan Inezpire of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Inezpire geen invloed kan uitoefenen en waardoor Inezpire niet in staat is de verplichtingen na te komen.
3. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Inezpire in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.
4. Inezpire heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Inezpire zijn verbintenis had moeten nakomen.
5. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
6. Zowel Inezpire als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
7. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Inezpire zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
8. Indien Inezpire ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Inezpire gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 23 Garanties
1. De overeenkomst tussen Inezpire en de Wederpartij leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverplichting. Inezpire garandeert derhalve dat de door zijn verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en deugdelijk worden uitgevoerd.
2. De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen Nederland.
3. Indien de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal Inezpire , na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling.
4. Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij.
5. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Inezpire in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
6. De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Inezpire geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.
Artikel 24 Onderzoek en reclame
1. De Wederpartij is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 3 dagen na uitvoering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde en de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.
2. Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na uitvoering schriftelijk aan Inezpire gemeld te worden.
3. Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na ontdekking ervan aan Inezpire gemeld te worden.
4. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van de Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.
5. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Inezpire binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek.

Artikel 25 Aansprakelijkheid
1. De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Wederpartij. Inezpire is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Inezpire.
2. Inezpire is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
3. Inezpire is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Inezpire is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Inezpire kenbaar behoorde te zijn.
4. Indien Inezpire aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Inezpire beperkt tot tweemaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Inezpire aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Inezpire overeenkomstig de verzekering draagt.
5. Indien partijen een overeenkomst overeen zijn gekomen met een looptijd van meer dan één maand, wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op maximaal tweemaal het Honorarium dat in één maand voorafgaand aan het ontstaan van de schade is gefactureerd aan de Wederpartij.
6. De Wederpartij dient de schade waarvoor Inezpire aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Inezpire te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
7. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Inezpire vervalt binnen 3 maanden nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schade brengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 26 Vrijwaring
1. De Wederpartij vrijwaart Inezpire voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.
2. Indien Inezpire door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Inezpire zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Inezpire en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 27 Verjaringstermijn
1. Voor alle vorderingen jegens Inezpire en de door Inezpire (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Artikel 28 Intellectuele eigendom
1. Inezpire behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
2. Inezpire behoudt het intellectuele eigendom ten aanzien studie- en cursusmaterialen wat ter beschikking is gesteld door Inezpire. Daarnaast behoudt Inezpire het intellectuele eigendom omtrent de gebruikte en toegepaste methoden en technieken tijden de trainingen en coachsessies.
3. Inezpire behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 29 Geheimhouding
Zowel Inezpire als de Wederpartij zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

Artikel 30 Privacy en cookies
1. De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Inezpire verstrekt en Inezpire verzamelt, zal Inezpire zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
2. Inezpire mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend gebruiken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of het afhandelen van een klacht.
3. Bij het bezoeken van onze website kan Inezpire informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.
4. De informatie die Inezpire verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.
5. Het is Inezpire niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
6. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Inezpire gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Inezpire zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Inezpire niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.
7. De Wederpartij gaat akkoord dat Inezpire de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.
8. Inezpire behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Artikel 31 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Inezpire partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
3. Geschillen tussen Inezpire en de Wederpartij zullen worden voorgelegd aan de geschillencommissie GAT, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Bekijk hier de algemene voorwaarden van CAT  vergoedbaar. Voorwaarden CAT vergoedbaar

Klik hier voor het privacybeleid CAT vergoedbaar bij Therapie behandelingen

Privacy_Statement CAT vergoedbaar

Privacybeleid coaching en training

Inezpire – Beyond coaching, gevestigd te Zaandijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Info@inezpire.nl
Langepad 31
1544 PS Zaandijk
06-51796211

Inez van Boxtel is de Functionaris Gegevensbescherming van Inezpire – Beyond coaching is te bereiken via Info@inezpire.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Inezpire – Beyond coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam en adresgegevens
Geslacht (om jou op de juiste manier te adresseren)
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
Soort afspraak
Hoe u mij gevonden heb
Belangrijkste hulpvraag
Datum van het consult of behandeling
Korte omschrijving van de behandeling
Kosten van het consult
Zorgverzekeringsnummer

Bij minderjarige cliënten: 

Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van beide ouders. Indien relevant ook de school van de minderjarige.

Gegevens over godsdienst of levensovertuiging, gezondheid, zaken m.b.t. de seksualiteit of strafrechtelijke gegevens worden bijzondere persoonsgegevens genoemd. Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is in principe verboden, tenzij op een wettelijke uitzondering beroep kan worden gedaan. Indien de gegevens worden verwerkt in het kader van gezondheidszorg, hulpverlening, of sociale dienstverlening is verwerking toegestaan, maar alleen als dat gebeurt door een beroepsbeoefenaar met een beroepsgeheim of andere persoon die aan geheimhouding is gebonden.
Deze uitzondering op basis van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) geldt ook voor complementaire of alternatieve zorgverleners die zijn geregistreerd bij beroepsorganisatie CAT. Ik ben geregistreerd bij beroepsorganisatie CAT en ik ben de therapeut die de alternatieve/complementaire consulten en behandelingen uitvoert. Hierdoor ben ik bevoegd om en is het mij toegestaan om bijzondere gegevens te bewaren in mijn cliëntdossier.

Indien dit in belang is van de begeleiding/behandeling worden de volgende bijzondere persoonsgegevens vastgelegd:

Godsdienst of levensovertuiging
Gezondheid
Zaken m.b.t. de seksualiteit
Mogelijke strafrechtelijke gegevens zoals een melding bij Veilig Thuis, begeleiding door jeugdzorg of bijvoorbeeld geweldconflicten in het gezin.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Inezpire – Beyond coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of informatie
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Inezpire – Beyond coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of verplichting WKKGZ en beroepsorganisatie CAT.
– Van het behandeltraject houden wij een behandeldossier bij. Hiervoor geef je actief toestemming door het ondertekenen van een behandelovereenkomst.

Geautomatiseerde besluitvorming
Inezpire – Beyond coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Inezpire – Beyond coaching) tussen zit.

Inezpire – Beyond coaching gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
-Papieren cliënten dossier, wordt bewaard in een documenten kast.
-Google contacten en agenda, voor het bijhouden van de contactgegevens
-Chimpmail, voor het versturen van malingen en informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Inezpire – Beyond coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens clienten  >1 jaar > cliënten dossier gezondheid > werkbare bewaartijd
Persoonsgegevens informatie vrager > verwijderen wij direct op verzoek van persoon of bij afmelding van de nieuwsbrief.

Delen van persoonsgegevens met derden
Inezpire – Beyond coaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Inezpire – Beyond coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Inezpire – Beyond coaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Inezpire – Beyond coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@inezpire.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Inezpire – Beyond coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Inezpire – Beyond coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@inezpire.nl