Klik hier voor het privacybeleid CAT vergoedbaar bij Therapie behandelingen

Privacy_Statement CAT vergoedbaar

Privacybeleid coaching en training

Inezpire – Beyond coaching, gevestigd te Zaandijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Info@inezpire.nl
Langepad 31
1544 PS Zaandijk
06-51796211

Inez van Boxtel is de Functionaris Gegevensbescherming van Inezpire – Beyond coaching is te bereiken via Info@inezpire.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Inezpire – Beyond coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam en adresgegevens
Geslacht (om jou op de juiste manier te adresseren)
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
Soort afspraak
Hoe u mij gevonden heb
Belangrijkste hulpvraag
Datum van het consult of behandeling
Korte omschrijving van de behandeling
Kosten van het consult
Zorgverzekeringsnummer

Bij minderjarige cliënten: 

Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van beide ouders. Indien relevant ook de school van de minderjarige.

Gegevens over godsdienst of levensovertuiging, gezondheid, zaken m.b.t. de seksualiteit of strafrechtelijke gegevens worden bijzondere persoonsgegevens genoemd. Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is in principe verboden, tenzij op een wettelijke uitzondering beroep kan worden gedaan. Indien de gegevens worden verwerkt in het kader van gezondheidszorg, hulpverlening, of sociale dienstverlening is verwerking toegestaan, maar alleen als dat gebeurt door een beroepsbeoefenaar met een beroepsgeheim of andere persoon die aan geheimhouding is gebonden.
Deze uitzondering op basis van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) geldt ook voor complementaire of alternatieve zorgverleners die zijn geregistreerd bij beroepsorganisatie CAT. Ik ben geregistreerd bij beroepsorganisatie CAT en ik ben de therapeut die de alternatieve/complementaire consulten en behandelingen uitvoert. Hierdoor ben ik bevoegd om en is het mij toegestaan om bijzondere gegevens te bewaren in mijn cliëntdossier.

Indien dit in belang is van de begeleiding/behandeling worden de volgende bijzondere persoonsgegevens vastgelegd:

Godsdienst of levensovertuiging
Gezondheid
Zaken m.b.t. de seksualiteit
Mogelijke strafrechtelijke gegevens zoals een melding bij Veilig Thuis, begeleiding door jeugdzorg of bijvoorbeeld geweldconflicten in het gezin.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Inezpire – Beyond coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of informatie
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Inezpire – Beyond coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of verplichting WKKGZ en beroepsorganisatie CAT.
– Van het behandeltraject houden wij een behandeldossier bij. Hiervoor geef je actief toestemming door het ondertekenen van een behandelovereenkomst.

Geautomatiseerde besluitvorming
Inezpire – Beyond coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Inezpire – Beyond coaching) tussen zit.

Inezpire – Beyond coaching gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
-Papieren cliënten dossier, wordt bewaard in een documenten kast.
-Google contacten en agenda, voor het bijhouden van de contactgegevens
-Chimpmail, voor het versturen van malingen en informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Inezpire – Beyond coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens clienten  >1 jaar > cliënten dossier gezondheid > werkbare bewaartijd
Persoonsgegevens informatie vrager > verwijderen wij direct op verzoek van persoon of bij afmelding van de nieuwsbrief.

Delen van persoonsgegevens met derden
Inezpire – Beyond coaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Inezpire – Beyond coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Inezpire – Beyond coaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Inezpire – Beyond coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@inezpire.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Inezpire – Beyond coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Inezpire – Beyond coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@inezpire.nl